مستربچ رنگی

جلوه ویژه 

مستربچهای جلوه ويژه (SEM (رنگدانهها و مواد افزودنی جامد يا مايع هستند كه وقتی روی محصولات پلاستيكی يا رزينی اعمال ميشوند، نوع خاصی از رنگ، بافت يا خواص را ايجاد كرده كه آنها را جذابتر ميكند.
در ناميرا انواع مختلفی از مستربچهای جلوه ويژه موجود است كه براي محصولات پلاستيكی مختلف از جمله اسباب بازيها، تابلوهای راهنمايي و رانندگي، اسباب خانه ، قطعات خودرو و الكتريكي، محصولات ، مد تجهيزات ايمنی، مخروطها، علائم جادهای و غيره مناسب هستند.

شركت ناميرا سه گروه از اين مستربچهای جلوه ويژه را توليد ميكند :

.1 مستربچهای با جلوه مرواريدي (صدفي)
.2 مستربچهای جلوه فلزي (متاليك)
.3 مستربچهای با جلوه فلوئورسنت (درخشش در تاريكي يا شب تاب)
قابل ذكر است كه اين مستربچ بناها به نياز مشتری ارائه ميشود .

.1 مستربچهاي با جلوه مرواريدي (صدفي)

اين مستربچهای جلوه ويژه، منجر به درخشندگی مرواريد مانند متمايز و رنگينكماني در محصولات پلاستيكی شده كه در نتيجه جذابيت بيشتری به محصولات پلاستيكی بخشيده و بازارپسندی آنها را براي استفاده در صنايع مختلف افزايش ميدهند. مستربچهاي با جلوه مرواريدی ناميرا با استفاده از رنگدانههاي مرواريدی مخصوص با اندازه ذرات مختلف توليد شده و توليدكنندگان
را قادر ميسازد تا نيازهاي روزافزون را برای محصولات پلاستيكي با كارايی بالا برآورده كنند.

.2 مستربچهاي جلوه فلزي (متاليك)

مستربچهاي جلوه ،فلزی جلوهاي براق و درخشنده همچون فلزات در محصولات مورد استفاده، ايجاد كرده به صورتي كه ظاهري ، صاف صيقلی و مدرن به آنها ميبخشد . مستربچهای جلوه فلزي بهترين و ارزانترين جايگزين برای پرداخت كاری فلزی واقعی بوده و در نتيجه باعث صرفه جويی قابل توجهی در هزينه و راه حلهای زمانبر نسبت به فرآيندهای فلزپوشانی و پوشش كاری ميشوند .
در ناميرا طيف وسيعی از مستربچهای با جلوه فلزی توليد ميشود كه به مشتريان امكان انتخاب شيدهای فلزی مورد علاقه را ميدهد .

.3 مستربچهای با جلوه فلوئورسنت (درخشش در تاريكی يا شب تاب)

اين نوع مستربچهای جلوه ويژه، اشياء پلاستيكی را با درخششي نئون مانند ارائه ميكنند كه ديد آنها را در نور كم افزايش يم دهد.
مزيت ديگر مستربچهای با جلوه فلوئورسنت ماندگاري طولاني آنها است. مستربچهای با جلوه فلوئورسنت شركت ناميرا با استفاده از رنگدانه های فلوئورسنت با پراكنش سريع توليد شده اندکه پايداری حرارتی و ماندگاری عالی بدون رسوب افزودنی را تضمين ميكنند