درباره نامیرا
About Namira

ما به عنوان ناميرا بسپار جم، مديريت كيفيت جامع و رويكرد مشتريمداري را در تمامي فعاليتهاي خود از روز تاسيس در اولويت قرار دادهايم. ما سيستم مديريت يكپارچه را در چارچوب توسعه توليد و فروش مستربچهاي پلاستيكي بر اساس بهبود مستمر و سياست كيفيت اتخاذ شده بر پايه استانداردهاي دائمي حفظ كردهايم . ارزشهاي اصلی در ناميرا شامل تلاشهاي نوآورانه، تعهد به مشتريان و توسعه پايدار براي ارائه خدمات مشتری مدارنه ميباشد.

تست و بررسی
آزمایشگاهی

بخش آزمايشگاه ناميرا بر اساس سه عنصر اصلي ساخته شده است:
كنترل كيفيت، مطالعات رنگ جديد، تحقيق و توسعه .
يكي از مهمترين عوامل در مرحله توليد مستربچ كنترل كيفيت است. مستربچهای توليد شده از يک فرآيند كنترل كيفيت دقيق عبور كرده و مورد ارزيابی قرار ميگيرند. كليه اطلاعات فيزيكی مربوط به محصولات توليد شده ثبت و بايگاني شده و طبق درخواست مشتريان، براي آنها ارسال ميشود.

CALL US

۰۲۱-۹۱۰۰۲۷۴۷

ما با شما تماس میگیریم

برای ما پیام بگذارید

    [پیامی برای ما ارسال کنید"]